EA3 swot circulair
SWOT van circulariteit voor organisaties Nieuwe verdienmodellen Disruptieve & radicale veranderingen Systeem optimalisatie Systeem herontwerp/innovatie Gereedheid voor onvermijdelijke veranderingen Opbouwen organisatorische & personele competenties Opbouwen organisatorische & personele competenties Deelname in toekomstvaste netwerken/waardeketens Toename aanbestedingseisen Schade aan organisatie imago Leveringsrisico's van grondstoffen Prijsverhoging van grondstoffen Toenemende overheidsinterventie Legitimiteit voor eindgebruikers & stakeholders Impact transparantie door reviews, Ngo's etc. Circulaire inkoop (overheid, b2b, consumenten) Multiple value creatie Collaboratieve consumptie Open innovatie & co-creatie van waarde proposities Post-consumptie financiering Complexiteit van organisatie en management Netwerk/waardeketen afhankelijkheid Interne & netwerk informatie behoefte Emotionele gehechtheid van eindgebruiker en ontastbare waarden Transactie kosten (in niet-gestandaardiseerde waardeketens) Risico premie (in niet-gestandaardiseerde waardeketens) Concurrentie voordeel van lineaire modellen Overvloed van (sommige) goedkope grondstoffen Substituten voor schaarse materialen Ontbrekend bewustzijn & urgentie in maatschappij en bedrijfsleven Korte termijn horizon van (sommige) aandeelhouders Benodigde systeem transitie Initiële investeringen Lange(re) tijdshorizon voor omzet genereren Misinterpretatie van circulaire principes

SWOT van circulariteit voor organisaties

Sterkten en kansen van de circulaire economie voor organisaties. Zwakten en bedreigingen worden gerelateerd aan de resterende sterkten en kansen van de huidige lineaire economie.

Nieuwe verdienmodellen

Nieuwe behoeftes in de waardeketen en bij eindgebruikers kunnen nieuwe omzet & winst geven

Disruptieve & radicale veranderingen

Strategische toenames in grondstof efficiency, verlaging van kostprijzen, substituut producten & diensten etc.

Systeem optimalisatie

Additionele waarde wordt gecreëerd in de waardeketen door efficiency of nieuwe aanvullende waarde

Systeem herontwerp/innovatie

Nieuwe markten kunnen betreden of gecreëerd worden door nieuwe processen of samenwerkingen door radicale veranderingen in de wijze van waarde creatie

Gereedheid voor onvermijdelijke veranderingen

Het initiëren of meedoen in het begin van verandering is de beste manier om onvermijdelijke veranderingen te managen

Opbouwen organisatorische & personele competenties

De uitdagingen van circulaire innovatie overkomen in een startfase geeft competenties cruciaal in de nabije toekomst

Opbouwen organisatorische & personele competenties

De uitdagingen van circulaire innovatie overkomen in een startfase geeft competenties cruciaal in de nabije toekomst

Deelname in toekomstvaste netwerken/waardeketens

Nieuwe waardeketen en netwerk partners zijn nodig om competitieve relevantie te behouden

Toename aanbestedingseisen

Overheden, bedrijven en consumenten zullen circulariteit een randvoorwaarde voor leveranciers maken

Schade aan organisatie imago

Het aantoonbaar gemis van duidelijke vooruitgang in circulariteit kan het imago van bedrijven en overheden schaden

Leveringsrisico's van grondstoffen

Uitputting van hulpbronnen, absolute schaarste, geopolitiek en politieke instabiliteit zijn de belangrijkste motor voor circulariteit

Prijsverhoging van grondstoffen

Gekoppeld aan het aanbodrisico en de verwevenheid van hulpbronnen en de prijsvolatiliteit van schaarsheid en stijgingen doen zich voor

Toenemende overheidsinterventie

Milieuregels en wetgeving inzake productie- en supply chain-processen zullen naar verwachting groeien

Legitimiteit voor eindgebruikers & stakeholders

Bezorgdheid over productiemethoden, beperking van milieu- en sociale schade en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven beïnvloeden beslissingen over hun aankopen

Impact transparantie door reviews, Ngo's etc.

Beschikbare informatie door labels, keurmerken, transparantie van productieprocessen, rapportage en publieke activiteiten van ngo's zorgen voor geïnformeerde eindgebruikers

Circulaire inkoop (overheid, b2b, consumenten)

Vooroplopende bedrijven, initiërende klanten en progressieve regeringen focussen hun aankopen richting  circulariteit

Multiple value creatie

Sociale, ecologische, gedeelde waarden worden belangrijker als aanvulling op de puur materiële en economische waarden

Collaboratieve consumptie

De groeiende trend om producten te delen om de total cost of ownership te verlagen, het gebruik te vergroten en afval voor alle eindgebruikers te verminderen

Open innovatie & co-creatie van waarde proposities

Klanten, eindgebruikers en collega-organisaties worden partners in een gedeelde innovatiebenadering waarbij impact wordt verhoogd en de time-to-market & kosten worden verkort

Post-consumptie financiering

Hoewel investeringsgeld overvloedig lijkt, zal echt aantrekkelijke financiering in toenemende mate aantoonbare circulariteit vereisen (voortgang)

Complexiteit van organisatie en management

Meer stakeholders vergt meer organisatorische activiteiten, structuren en routines en er moet meer informatie worden gegenereerd, uitgewisseld en verwerkt

Netwerk/waardeketen afhankelijkheid

Nauwere samenwerking vergroot de afhankelijkheid van partners op elkaar, wat vaak als ongewenst wordt ervaren (vertrouwen, gezamenlijke voordelen, afhankelijkheid, vertrouwelijkheid enz.)

Interne & netwerk informatie behoefte

Er is nieuwe en aanvullende informatie nodig over materialen, componenten, producten en productie-, distributie- & recyclingprocessen

Emotionele gehechtheid van eindgebruiker en ontastbare waarden

Wanneer er emotionele of ongrijpbare/onbetaalbare waarden aan een product gehecht zijn, is huren, leasen of ander collaboratief gebruik moeilijk

Transactie kosten (in niet-gestandaardiseerde waardeketens)

Het beheersen van samenwerking in contracten of via gezamenlijk ontwikkelde coördinatiesystemen kan de transactiekosten verhogen als er geen gemeenschappelijke basis is

Risico premie (in niet-gestandaardiseerde waardeketens)

Als de interdependentie hoog is en de waargenomen transparantie van vertrouwen en prestaties laag zijn, kunnen partners risicopremies opnemen in hun kostprijsbepaling

Concurrentie voordeel van lineaire modellen

Door vast te houden aan een bestaand bedrijfsmodel en alle focus te houden op de winstgevendheid, kan op korte termijn een concurrentievoordeel worden gecreëerd

Overvloed van (sommige) goedkope grondstoffen

Hoewel veel materialen op korte termijn schaars zullen worden, kunnen specifieke bronnen of politieke redenen een lage kostprijs en overvloed behouden

Substituten voor schaarse materialen

De economische urgentie voor circulariteit kan afnemen als de betreffende grondstoffen worden vervangen door (op korte termijn) overvloedige vervangingsmiddelen

Ontbrekend bewustzijn & urgentie in maatschappij en bedrijfsleven

Kennis, motivatie en prikkels voor meerwaardeverbruik zijn nog steeds relatief laag

Korte termijn horizon van (sommige) aandeelhouders

Aandeelhouders met een korte termijn (financiële) agenda lijken nog steeds de corporate governance te domineren

Benodigde systeem transitie

Financiële, organisatorische, institutionele, technologische en maatschappelijke aspecten van ons huidige socio-technische systeem profiteren van een lineair model

Initiële investeringen

Overgaan naar een servicemodel is in eerste instantie een meer beleggingsintensief model dan één vroege transactie

Lange(re) tijdshorizon voor omzet genereren

Door de gespreide inkomsten verdeling zijn grotere kapitaalreserves noodzakelijk

Misinterpretatie van circulaire principes

Circulariteit wordt gebruikt in verschillende definities en verschillen in verwachtingen qua proces en voordelen kunnen problemen en wantrouwen tussen belanghebbenden veroorzaken